شعبه ویهای بیمارستان پکن

پیشینه مشتری: دولت شهرداری ویهای با بیمارستان پکن برای ساخت شعبه ویهای همکاری می کند و یک گزینه پزشکی پیشرفته با بخش های کامل، تجهیزات پیشرفته و فناوری نفیس را به ویهای اضافه می کند و به یک پشتیبانی پزشکی با کیفیت بالا در درب شهروندان در منطقه لینگانگ تبدیل می شود. .