ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឧស្សាហកម្ម Holtop
Holtop Industrial Air Conditioning System Solutions Industrial HVAC Projects ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ sys...
សិក្សាលម្អិត
Holtop Industrial Air Handling Units-Automotive Manufacturing Industrial Applicataion
 ឧស្សាហកម្ម AHU គឺជាឧបករណ៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដោយយោងទៅតាមប្រូ...
សិក្សាលម្អិត