2020122015143332732

អាស័យដ្ឋាន

អាស័យដ្ឋានរោងចក្រ៖ No. 5 Yard, 7th Guanggu Street, Badaling Economic Development Zone, Yanqing District, Beijing, China

មជ្ឈមណ្ឌលទីផ្សារអន្តរជាតិ

ទេ 158, ផ្លូវ HANJIACHUAN, ស្រុក HaiDIAN, ទីក្រុងប៉េកាំង, ប្រទេសចិន

0086-10-59798831
+86-13602169707