2020122015143332732

ලිපිනය

කර්මාන්තශාලා ලිපිනය: අංක 5 යාර්ඩ්, 7 වැනි ගුවාංගු වීදිය, බඩාලිං ආර්ථික සංවර්ධන කලාපය, යැන්කිං දිස්ත්‍රික්කය, බීජිං, චීනය

ජාත්‍යන්තර අලෙවි මධ්‍යස්ථානය

නැත. 158, හන්ජියාචුවාන් පාර, හයිඩියන් දිස්ත්‍රික්කය, බීජිං, චීනය

0086-10-59798831
+86-13602169707