សាខា Weihai នៃមន្ទីរពេទ្យប៉េកាំង

សាវតារបស់អតិថិជន៖ រដ្ឋាភិបាលក្រុង Weihai សហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យក្រុងប៉េកាំង ដើម្បីសាងសង់សាខា Weihai ដោយបន្ថែមជម្រើសវេជ្ជសាស្ត្រកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានពេញលេញ ឧបករណ៍ទំនើប និងបច្ចេកវិជ្ជាដ៏ប្រណិតដល់ Weihai និងក្លាយជាជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅមាត់ទ្វាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុក Lingang .